Rejestracja w OUP

Rejestracja znaku imiennego

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie uprzejmie informuje, że z dniem 22 września 2012 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. z dnia 7 września 2012 r. poz. 998 ).

Od 24 września 2012 roku będą pobierane również opłaty:

 - za dokonanie wpisu znaku imiennego do rejestru (§ 9);
 - za udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych (§ 10).

Ww. opłaty, zgodnie z par.1 ust.3 ww. rozporzadzenia pobierane są z góry, przy czym możliwe są 3 przypadki:

  1. Wymagane do dokonania wpisu dokumenty są składane osobiście przez interesanta w Wydziale Nadzoru, a opłata w wysokości 180,-PLN, wnoszona z góry w kasie Wydziału Technicznego Okręgu, co pozwoli na uruchomienie dalszych działań;
  2. Wymagane do dokonania wpisu dokumenty są składane osobiście przez interesanta w Wydziałach Zamiejscowym Okręgu w Chorzowie, Wrocławiu, Poznaniu, Częstochowie  wraz z wniesieniem   opłaty w wysokości 180,- PLN. Złożone w tych jednostkach dokumenty zostaną przesłane do Wydziału Nadzoru w OUP-Kraków.
  3. Wymagane do dokonania wpisu dokumenty są przesłane pocztą do Wydziału Nadzoru w OUP-Kraków. Działania zostaną podjęte dopiero po potwierdzeniu uiszczenia opłaty w wysokości 180,-PLN, drogą przelewu na numer konta Urzędu: NBP O/Okr. Kraków nr 11 1010 1270 0037 5322 3100 0000.

Identyczna procedura obowiązuje przy udostępnianiu danych z rejestru znaków imiennych. W tym przypadku konieczne jest dokonanie z góry opłaty w wysokości 18,-PLN.

Wzór formularza wniosku wypełniają:

- 1 gram dla stopów platyny,
- 1 gram dla stopów złota,
- 5 gramów dla stopów srebra.
  • Wytwórcy nowo wytworzonych na terytorium RP wyrobów z metali szlachetnych uzgadniający po raz pierwszy wzór znaku imiennego,
  • Wytwórcy wyrobów z metali szlachetnych zmieniający wizerunek znaku imiennego,
  • Wytwórcy wyrobów z metali szlachetnych zmieniający dane objęte wpisem do rejestru znaków imiennych,
  • Podmioty wprowadzające do obrotu wyroby, których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż:
  • Wytwórcy wyrobów z metali szlachetnych niewprowadzający do obrotu wytwarzanych wyrobów.

 

Formularz wniosku o wpis do rejestru znaków imiennych
pobierz wniosek o wpis do rejestru znaków imiennych

 

Do wniosku należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot jest wpisany do tego rejestru.

 

Zestawienie kodów działalności gospodarczej wg PKD 2007 dotyczących produkcji, naprawy lub sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych
pobierz tabelę kodów PKD 2007

 

Formularz wniosku o udostępnienie informacji z rejestru znaków imiennych
pobierz wniosek o udostępnienie informacji z rejestru znaków imiennych

 

Szczegółowe pytania należy kierować do:

Wydział Nadzoru
w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Krakowie
tel. 12 430-35-26 lub 12 421 05 01 wew. 23, 26

Metadane

Data publikacji : 24.08.2016
Data modyfikacji : 18.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry