Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia

Autor : Maria Świętoń

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Ogłoszenie nr 132248 / 09.01.2024

 

Inspektor

Do spraw: kontroli probierczych w Wydziale Nadzoru

#administracja publiczna #probiernictwo

 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Liczba stanowisk: 1
 • Wymiar etatu: 1
 • Miejsce pracy: ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków
 • Ważne do: 26 stycznia 2024 r.
 • Wynagrodzenie zasadnicze: od 4300,00 do 4700,00 zł brutto

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • bierze udział w przeprowadzaniu kontroli w zespołach kontrolujących na obszarze podległym właściwości Dyrektora OUP w Krakowie, w miejscach wyrobu, przerobu, naprawy lub sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych;
 • bierze udział w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych w podległych Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Krakowie Wydziałach Zamiejscowych i Wydziale Technicznym;
 • udziela informacji dotyczących wymagań formalno-prawnych potrzebnych do zgłoszenia do ewidencji znaków imiennych;
 • prowadzi samochód służbowy przy wyjazdach na kontrolę.

Kogo  poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: średnie 
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 Prawo Probiercze (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 536)
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775, 803), ustawy prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.)
 • Prawo jazdy kategorii B - czynne
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • Znajomość obsługi komputera
 • Odporność na stres
 • Uczciwość, dokładność i staranność
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
 • Umiejętność komunikowania się i analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysoskości o 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowego stażu pracy.
 • Dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka).
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • Praca systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennnie. Krajowe wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Obsługa klientów zewnętrznych oraz przeprowadzanie kontroli. Praca wymagająca dużej odporoności na stres oraz dyspozycyjności.
 • Praca w budynku urzędu. Budynek jest dostosowany do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 26 stycznia 2024 r.

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 132248" na adres:

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
ul. Rakowicka 3
31-511 Kraków

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 12 422 65 71

lub mailowego na adres: oup.krakow.kadry@poczta.gum.gov.pl

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://oup.krakow.gum.gov.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.01.2024
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie tel. 12 422 65 71
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: oup.krakow.admin@poczta.gum.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie - Kadry
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje:

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (pdf 178 kB)


 

 

Metadane

Data publikacji : 22.02.2023
Data modyfikacji : 09.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Świętoń
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry