Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia

Autor : Maria Świętoń

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Ogłoszenie nr 70889 / 06.11.2020

 

Inspektor

Do spraw: oznaczania wyrobów z metali szlachetnych cechami probierczymi metodą mechaniczną i laserową w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu

#administracja publiczna #probiernictwo

- Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: ul. Młodych Techników 61/63 53-645 Wrocław

Ważne do: 27 listopada 2020 r.

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • oznacza wyroby z metali szlachetnych metodą tradycyjną i laserową
 • obsługuje stanowisko przyjmowania, wydawania i pobierania opłat za czynności probiercze

Kogo  poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 Prawo Probiercze (tekst jednolity Dz.U.z 2019 poz. 129 )
 • Znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012 poz 681)
 •   Znajomość obsługi komputera Predyspozycje  manualne Uczciwość, dokładność, staranność
 • Umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 •   Doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta Znajomość języka obcego
 • Mile widziane doświadczenie w administracji

Co oferujemy

 •  Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 •  Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 •  Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 •  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadnieczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 •  Trzynaste wynagrodzenie

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 •  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym w wymuszonej pozycji ciała.
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca wymagająca dokładności i staranności.
 • Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta
 • Praca w budynku urzędu. Budynek jest dostosowany do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 •  Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 •   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 •   Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 27 listopada 2020

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70889" na adres:

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
ul.Rakowicka 5
31-511 Kraków

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 12 422 65 71

lub mailowego na adres: oup.krakow.kadry@poczta.gum.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 27.11.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie tel. 12/422-65-71 Kontakt do inspektora ochrony danych: oup.krakow.admin@poczta.gum.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Okręgowy Urząd Probierczy - Kadry

  Okres przechowywania danych:

  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


 

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Ogłoszenie nr 70896 / 06.11.2020

 

Inspektor

Do spraw: badania wyrobów z metali szlachetnych metodą przybliżoną w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu

#administracja publiczna #probiernictwo

- Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: ul. Młodych Techników 61/63 53-645 Wrocław

Ważne do: 27 listopada 2020 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • bada wyroby lub stopy metodą przybliżoną na kamieniu probierczym w celu określenia zawartości metalu szlachetnego
 • bada wyroby lub stopy metodą fluorescencji rentgenowskiej (spektrometryczną) w celu określenia składu badanego stopu
 • typuje wyroby lub ich części wyselekcjonowane do przeprowadzenia analizy oznacza wyroby z metali szlachetnych metodą tradycyjną i laserową

Kogo  poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 Prawo Probiercze (tekst jednolity Dz.U.z 2019 poz. 129)
 • Znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012 poz 681)
 • znajomość obsługi komputera
 •  perfekcyjna rozróżnialność barw
 •  predyspozycje  manualne
 •  uczciwość, dokładność, staranność
 • umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 •   Znajomość języka obcego
 • Mile widziane doświadczenie w administracji publicznej

Co oferujemy

 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 •  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym w wymuszonej pozycji ciała.
 •  Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 •  Praca wymagająca dokładności i staranności.
 • Praca w budynku urzędu. Budynek jest dostosowany do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 •   Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 27 listopada 2020

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70896" na adres:

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
ul. Rakowicka 3
31-511 Kraków

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 12 422 65 71

lub mailowego na adres: oup.krakow.kady@poczta.gum.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 27.11.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie tel. 12 422 65 71 Kontakt do inspektora ochrony danych: oup.krakow.admin@poczta.gum.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie - Kadry

  Okres przechowywania danych:

  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Metadane

Data publikacji : 06.03.2020
Data modyfikacji : 06.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Świętoń
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry