Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia

Autor : Małgorzata Białowiejska

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 62097 z dnia 6 marca 2020 r.

OFERTY DO: 20 marca 2020

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor
do spraw: kontroli probierczych
w Wydziale Nadzoru

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kraków

ADRES URZĘDU:

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
ul. Rakowicka 3
31-511 Kraków

WARUNKI PRACY

- krajowe wyjazdy służbowe,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- praca wymagająca dyspozycyjności,
- praca z komputerem,
- praca w budynku urzędu,
- brak wind,
- brak podjazdów,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- naturalne i sztuczne oświetlenie.

ZAKRES ZADAŃ:

• udział w przeprowadzaniu kontroli w zespołach kontrolujących na obszarze podległym właściwości Dyrektora OUP w Krakowie, w miejscach wyrobu, przerobu, naprawy lub sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych
• udział w przygotowaniu planów kontroli, zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz innej dokumentacji
• sporządzanie protokołów kontroli, zaleceń pokontrolnych, opracowanie danych statystycznych z przeprowadzonych kontroli
• monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych
• udzielanie informacji w zakresie przeprowadzonych kontroli
• prowadzenie samochodu służbowego przy wyjazdach na kontrolę
• udzielanie informacji dotyczących wymagań formalno-prawnych niezbędnych do zgłoszenia rejestru znaków imiennych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- Wykształcenie: wyższe
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy biurowej
- znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 Prawo Probiercze (Dz.U. z 2019 poz. 129)
- znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego
- znajomość obsługi komputera
- gotowość do częstych wyjazdów służbowych
- odporność na stres
- uczciwość, dokładność i staranność
- umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
- umiejętność komunikowania się i analitycznego myślenia
- prawo jazdy kategorii B - czynne
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

- mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 20 marca 2020 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowy Urząd Probierczy
ul. Rakowicka 3
31-511 Kraków

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie, tel. 12/422-65-71

Kontakt do inspektora ochrony danych: oup.krakow.admin@poczta.gum.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie - Kadry

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,
w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy
ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający
z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in.
imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do
zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na
stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można
odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.12 421-05-01

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Metadane

Data publikacji : 06.03.2020
Data modyfikacji : 05.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Białowiejska
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry